De ISO22000 norm is niet alleen bestemd voor organisaties die voedingsmiddelen produceren, verhandelen of leveren, maar ook voor producenten die indirect betrokken zijn bij de voedselketen, zoals: Producenten van verpakkingsmaterialen, partijen die diensten leveren aan / in de voedingsmiddelenindustrie leveranciers van schoonmaakmaterialen, machine, apparaten en leveranciers van andere materialen die bestemd zijn om in contact te komen met voedingsmiddelen.

De ISO-22000 vertoont veel overeenkomsten met de Nederlandse HACCP-versie. Verschilpunten betreffen de opbouw en gebruikte termen. Inhoudelijk ligt meer nadruk op beleid, communicatie (intern en extern) en planning. ISO-22000 bevat niet alle eisen van HACCP en ISO-9001 zoals velen denken. Het bevat dezelfde opbouw als ISO-9001, ISO-22000 is echter beperkt tot voedselveiligheid en is daarmee feitelijk een HACCP-norm.

ISO 22000 - Internationale norm voor voedselveiligheid

ISO 22000 bevat de eisen aan een managementsysteem voor voedselveiligheid gericht op alle schakels in de voedselketen en de inspectie hiervan. ISO 22000 volgt de structuur van ISO 900:2000 en integreert deze met HACCP (voedselveiligheid).

Integratie van ISO 9001:2000 en HACCP

'De nieuwe norm ISO 22000 zal een belangrijke rol gaan spelen bij het managen van voedselveiligheid in de agrofoodketen'. Naar verwachting zullen bedrijven in 2006 en 2007 hun HACCP-certificaat hierin omzetten. Het ISO-certificaat wordt in het buitenland immers eerder (h)erkend.

Breed draagvlak

Een ander sterk punt van de norm is dat de belangrijkste mondiale spelers in de agrofoodsector bij het opstellen betrokken zijn. Onder hen bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie, retailers, diervoedersector, verpakking en reiniging en overheid. Dit zorgt ervoor dat de norm een breed draagvlak heeft in de markt. ISO 22000 biedt hierdoor een unieke kans om het huidige aantal verschillende standaarden sterk te reduceren en de voedselveiligheid in de keten op een hoger plan te brengen. In Nederland wordt de ontwikkeling van ISO 22000 ondersteund door de VAI, VWA en diverse productschappen. Het Productschap Diervoeder heeft zich bij het herschrijven van hun GMP-standaarden onder andere gebaseerd op de concept ISO-norm.

Wat kan Salm Consultancy voor u betekenen.

Salm Consultancy ondersteunt u bij het opzetten, implementeren en onderhouden van uw ISO 22000 kwaliteitsmanagement systeem. Onderstaande punten worden daarbij uitgevoerd.

• Inventarisatie van bestaande processen en procedures
• Het toetsen van de bestaande procedures en processen aan de norm
• Het voorstellen van benodigde verbeteringen
• Het beschrijven van het kwaliteitsbeleid
• Het opstellen van een gevarenanalyse en basisvoorwaardenplan
• Het schrijven van de managementreview met hierin opgenomen de kwaliteitsdoelstellingen
• Het vastleggen van de organisatiestructuur en bedrijfsprofiel
• Het vastleggen van functies, taken en verantwoordelijkheden
• Het beschrijven van processen en procedures en implementatie hiervan
• Het vaststellen van de scope
• Het evalueren en het aanbrengen van verbeteringen
• Het uitvoeren van een interne audit om te controleren of de procedures juist zijn geďmplementeerd en uitvoeren van verbeterpunten

Wilt u meer weten of heeft u vragen neem dan contact met ons op.