De ISO9001:2000 norm is de standaard norm van waaruit al veel normen ontwikkeld zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ISO 14001, ISO 2200, BRC, IFS, en HKZ. De norm is sinds de laatste aanpassing meer een management norm geworden, die het management een tool geeft om het bedrijf beter te leiden en sneller in te springen op veranderingen.

Met een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem heeft het management dus de instrumenten in handen om het bedrijf optimaal te leiden.

De voordelen van ISO 9001:
• Een belangrijk voordeel van een ISO 9001 certificering is de concurrentievoorsprong.
• Het bedrijf wordt in kaart gebracht en zwakke punten aangepakt.
• Voor een ISO 9001 certificering wordt veelal gekozen om de noodzakelijke groei van het marktaandeel te realiseren dan wel te vergroten.

De ISO 9001 norm:

• De ISO 9001 norm is een verzameling voorschriften die een handleiding vormen om de processen binnen een bedrijf te beschrijven.
• De processen moeten leidend zijn voor de structuur en de vastlegging van het kwaliteitsmanagementsysteem.
• Processen die er voor zorgen dat een overeenkomst met een klant, met betrekking tot een product of dienst, uiteindelijk resulteert in de levering van het product dat voldoet aan de verwachting van de klant.

Uitgangspunten ISO 9001 norm:

• Bestaande bedrijfsprocessen eenvoudig, begrijpelijk en schriftelijk vastleggen;
• Onnodige kosten vermijden.
• Toekomstgericht werken

Praktijk:

• ISO 9001 is een praktische toepassing voor het verbeteren van bedrijfsprocessen.
• ISO 9001 is een managementinstrument, dat alle mogelijkheden tot verbeteringen biedt door volledig inzicht te verschaffen in de bedrijfsprocessen en is een instrument bij uitstek om procesmatig kwaliteitsverbeteringen door te voeren.
• ISO 9001 zet ertoe aan om toekomstgericht te denken en te handelen.

Procesmatig benaderd:

De klant maakt deel uit van de markt en bepaalt de kwaliteit van een product. Deze gedachtegang staat geheel in lijn met de hedendaagse marktstrategie. Deze benadering vraagt om een constante interactie tussen klant en ondernemer en de eisen die aan een product kunnen worden gesteld. Communicatieprocessen dienen ervoor te zorgen dat klanttevredenheid wordt bewerkstelligd.

Iedere activiteit die input ontvangt en deze omvormt tot output, kan als een proces worden gezien. Om doelmatig te kunnen functioneren, moet een onderneming een groot aantal onderling samenhangende processen onderkennen en beheren. Output van het ene proces is veelal de input voor het volgende proces. Identificatie en beheer van processen die in een onderneming worden toegepast, en de interacties van dergelijke processen, wordt aangeduid als een “procesmatige benadering”.

Hieronder een conceptuele illustratie voor een procesmatige benadering. De klant speelt hierin een belangrijke rol door input te leveren in de vorm van de gestelde eisen. De klanttevredenheid wordt bewaakt om te kunnen beoordelen of aan de eisen van de klant wordt voldaan.

Wat kan Salm Consultancy voor u doen

Salm Consultancy ondersteunt u bij het opzetten, implementeren en onderhouden van uw ISO 9001:200 kwaliteitsmanagement systeem. Onderstaande punten worden daarbij uitgevoerd.

• Inventarisatie van bestaande processen en procedures
• Het toetsen van de bestaande procedures en processen aan de norm
• Het voorstellen van benodigde verbeteringen
• Het beschrijven van het kwaliteitsbeleid
• Het schrijven van de managementreview met hierin opgenomen de kwaliteitsdoelstellingen
• Het vastleggen van de organisatiestructuur en bedrijfsprofiel
• Het vastleggen van functies, taken en verantwoordelijkheden
• Het beschrijven van processen en procedures en implementatie hiervan
• Het vaststellen van de scope
• Het evalueren en het aanbrengen van verbeteringen
• Het uitvoeren van een interne audit om te controleren of de procedures juist zijn geďmplementeerd en uitvoeren van verbeterpunten

Wilt u meer weten of heeft u vragen neem dan contact met ons op.